Dưới đây là một chính sách quy định chung trong bán hàng cho website lonas.com.vn/ dựa trên Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP:

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ:

  • Có thể áp dụng giới hạn về thời gian hoặc phạm vi địa lý cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, tùy theo tính chất và loại sản phẩm cụ thể. Thông tin về các hạn chế này sẽ được cung cấp rõ ràng và chi tiết trên trang web medb.com.vn.

b) Chính sách kiểm hàng:

  • lonas.com.vn/ cam kết kiểm tra hàng hóa trước khi giao cho khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính đúng đắn của thông tin mô tả sản phẩm trên website. Trong trường hợp khách hàng nhận hàng có vấn đề về chất lượng, họ có quyền liên hệ với lonas.com.vn để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề.

c) Chính sách hoàn trả:

  • lonas.com.vn có chính sách hoàn trả hàng hóa trong một khoảng thời gian cụ thể, tuân thủ theo quy định của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP. Thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền và chi phí cho việc hoàn trả này sẽ được mô tả rõ ràng trên trang web lonas.com.vn

d) Chính sách bảo hành sản phẩm:

  • lonas.com.vn áp dụng chính sách bảo hành cho sản phẩm được bán trên trang web. Thời gian và điều kiện bảo hành sẽ được công bố và mô tả chi tiết trên trang web lonas.com.vn . Khách hàng có quyền yêu cầu sửa chữa, đổi mới hoặc hoàn trả sản phẩm nếu phát hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng theo quy định của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.

đ) Tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác:

  • lonas.com.vn sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ và quy trình cung cấp dịch vụ quy định bởi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP. Các biểu phí và điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sẽ được công bố và mô tả chi tiết trên trang web lonas.com.vn

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng:

  • Người bán (medb.com.vn) có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đúng chất lượng, đúng thông tin mô tả và tuân thủ các quy định liên quan đến bán hàng như quy định trong Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.
  • Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đúng số tiền và tuân thủ các quy định và điều khoản mua hàng được đề ra bởi lonas.com.vn. Khách hàng cũng có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán và liên hệ với medb.com.vn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.